บริษัท เค.เอ็ม.พี ไบโอเทค จำกัด

บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำตามระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001:2015 และระบบ FAMI-QS ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ผลิตภัณฑ์

สุกร

สัตว์ปีก

สัตว์น้ำ

สัตว์เลี้ยง

เครื่องใช้ภายในบ้าน

บริการของเรา

ความรู้

icon-location
ภาพกิจกรรม
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้เข้ารับการตรวจติดตามระบบ GMP & HACCP ครั้งที่ 2 โดยมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ อดุลย์ เพิ่มผล เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
10-11 พฤศจิกายน 2563
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด ได้เข้ารับการตรวจประเมินระบบ ISO9001 Ver.2015 รอบ Survilance ครั้งที่ 2
7 ตุลาคม 2563
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
สัตวแพทย์หญิง ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมเข้าประชุมหารือในประเด็นเรื่องการคัดเลือกและการตรวจสอบเชื้อโพรไบโอติกสำหรับการนำ
14 สิงหาคม 2563
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด

นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมเข้าประชุมหารือในประเด็นเรื่องการใช้โพรไบโอติกเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง

14 สิงหาคม 2563
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
คุณสาธิต พาณิชย์ พร้อมด้วยทีมงานบริษัท มารีน ลีดเดอร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้าโพรไบโอติกสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อบริษัท
5 สิงหาคม 2563
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด