รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว. และ หัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว.และทีมงาน ร่วมกับคุณอนุพงศ์ เจตต์สรรวิสรณ์ ผู้จัดการโรงงานและทีมงานบริษัทแอดสโก ดรักส จำกัด เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารของบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด เพื่อปรึกษาเรื่องการ Up scale เชื้อโพรไบโอติกจากทาง มศว. เพื่อไปทำตลาดในเชิงพาณิชย์สำหรับคน
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บบจ.บีบีจีไอ
21 สิงหาคม 2566
งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ในการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก จากงานวิจัยนวัตกรรม ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์เชิงพาณิชย์
14 มิถุนายน 2566
ห้อง อัลติจูด ชั้น 25 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท อินโนเว็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานประชุมวางแผนงานร่วมกัน
4 กุมภาพันธ์ 2566
Amaranth suvarnabhumi Hotel ห้อง Amaranth B, 3rd Floor