บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ จากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรอง โครงการนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ "โครงการขนมสุนัขเสริมโพรไบโอติกป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก" ขอบคุณที่ให้การการสนับสนุนโครงการของบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ ได้มีการประชุมวางแผนงานร่วมกันระหว่าง

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท อินโนเว็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

4 กุมภาพันธ์ 2566
Amaranth suvarnabhumi Hotel ห้อง Amaranth B, 3rd Floor

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการร่วมกันพัฒนาโพรไบโอติกนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์

31 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ได้เข้ารับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพอาหารสัตว์ (ระบบ GMP และระบบ HACCP) ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก โดยมีเจ้าหน้าที่ นายธนิต ทรงสุหมัด หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคณะจากกรมปศุสัตว์ พญาไท

31 มกราคม 2566
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด