วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง อัลติจูด ชั้น 25 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ภาคเอกชนบริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ในการพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติก จากงานวิจัยนวัตกรรม ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและทางการแพทย์เชิงพาณิชย์ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประเทศไทย

จากการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี ในการคัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ใหม่ ตามเกณฑ์มาตราฐานนานาชาติ กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก ในการคัดเลือกสายพันธุ์โพรไบโอติกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร งานวิจัยได้ผ่านการทดสอบชนิดสายพันธุ์อย่างถูกวิธีด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิก และ ความปลอดภัยในการนำมาใช้ประโยชน์ โดยแสดงผ่านผลงานตีพิมพ์มากกว่า 30 ฉบับ ที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนานาชาติ และมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะในการป้องกันฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบ ในเวลาต่อมาได้ขยายการวิจัยเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เพื่อสร้างสมดุลจุลินทร์ในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ และต้านเชื้อก่อโรค นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ นมอัดเม็ด เม็ดอม ผงโพรไบโอติก และเวชสำอาง จนเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศ และขยายสู่ต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการใช้โพสต์ไบโอติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ได้จากจุลินทรีย์โพรไบโอติกมาใช้ประโยชน์อีกด้วย

โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท เค. เอ็ม. พี. ไบโอเทค จำกัด ซึ่งได้รับการพัฒนางานวิจัยจากศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล และคณะวิจัย จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เป็นส่งต่อเทคโนโลยี สู่การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก และโพสต์ไบโอติกและ Heat Killed Probiotics ในระดับโรงงาน ตามมาตรฐาน อย. เพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและโพสต์ไบโอติกและ Heat Killed Probiotics ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป ความร่วมมือนี้มุ่งหวังให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการสร้างนวัตกรรมโพรไบโอติกและโพสต์ไบโอติกเพื่อสุขภาพและทางการแพทย์  สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้

ทั้งนี้บริษัท เค. เอ็ม. พี. ไบโอเทค จำกัด มีความพร้อมในการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติก, โพสต์ไบโอติกและ Heat Killed Probiotics โดยมีกำลังผลิต 60,528 ลิตร/ปี เพื่อให้ผงโพรไบโอติก 10,368 กิโลกรัม/ปี ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ บริษัทฯมีความยินดีในการร่วมมือกับนักวิจัย,หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชนและ Strat Up ต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก, โพสต์ไบโอติกและ Heat Killed Probiotics ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและโพสต์ไบโอติกต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในราคาที่ยุติธรรม นำพามาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

บริษัทเค.เอ็ม.พี.ฯ เรามุ่งมั่นในการสร้างสรรนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า ขอบคุณที่เลือกเค.เอ็ม.พี.ฯให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มศว. และหัวหน้าศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านโพรไบโอติก มศว.และผู้จัดการโรงงานและทีมงานบริษัทแอดสโก ดรักส จำกัด
7 กันยายน 2566
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บบจ.บีบีจีไอ
21 สิงหาคม 2566
บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท อินโนเว็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานประชุมวางแผนงานร่วมกัน
4 กุมภาพันธ์ 2566
Amaranth suvarnabhumi Hotel ห้อง Amaranth B, 3rd Floor